POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, KAPTIVA SPORTS SL, propietària de la pàgina web www.thefamilyrun.com informa als usuaris de la seva política de privacitat:

EXISTÈNCIA DE FITXER

Les dades personals que ens faciliten els usuaris de forma lliure i voluntària a través del formulari habilitat en aquesta web site, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de KAPTIVA SPORTS SL, amb domicili social al C/Balmes , 92, 3r 1ª A, 08008 Barcelona. Aquest fitxer està registrat al Registre General de fitxers Privats de la Agencia Española de Protección de Datos.
Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat, sempre que els usuaris hagin donat la seva autorització i el consentiment en el moment d’omplir el formularis. Amb aquesta finalitat KAPTIVA SPORTS SL estableix les barreres tècniques necessàries per tal que l’usuari llegeixi, s’informi i accepti aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT específica, abans de la prestació del seu consentiment.

FINALITAT DEL FITXER

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que KAPTIVA SPORTS SL realitza té como a finalitat proporcionar als Usuaris la possibilitat d’inscriurer’s a la cursa The Family Run que s’organitza a Barcelona el mes de Maig de cada any sempre que s’accepti el Reglament i Política de Privacitat de Kaptiva Sports SL. Amb aquest tractament de dades Kaptiva farà arribar la informació dels serveis que presta i propers esdeveniments que KAPTIVA SPORTS SL organitzi.

RECOLLIDA DE DADES

A través dels formularis de recollida de les Dades s’informarà a l’Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, de la finalitat de la recollida de les dades, el nom del fitxer on s’incorporan les dades personals i, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

DRETS DE L’USUARI

En el cas de que l’Usuari consideri oportú exercir els drets que la Llei li atorga que són; el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, KAPTIVA SPORTS SL a la següent adreça electrònica info@kativasports.com o bé per correu ordinari a C/ Balmes, 92, 3r 1ª A, 08008 Barcelona, amb còpia del DNI o document equivalent de la persona afectada.

CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l’usuari són l’equip de Kaptiva Sports SL que s’ocupa de l’organització de la cursa, l’empresa Machsa i les entitats públiques o privades oficials que per llei sol·liciten la cessió de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

KAPTIVA SPORTS SL té implementada la LOPD i certificades les auditores bianuals requerides per la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007  de mesures de seguretat i garanteix la seguretat i confidencialitat de los dades facilitades.
D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, KAPTIVA SPORTS SL, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris, procurant instal·lar mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ

KAPTIVA SPORTS SL es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a novetats llegislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques en el sectors dels serveis que presta. En aquest cas, KAPTIVA SPORTS SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb els suficient temps d’antel·lació a que els canvis es produeixin.

XARXES SOCIALS

KAPTIVA SPORTS a través de la seva marca comercial KAPTIVA SPORTS te creats perfils en les principals xarxes socials d’Internet Facebook,Twiter, Instaragm, reconeixent-se, en tots els casos, com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuari (en endavant, seguidors). El tractament que KAPTIVA portarà a terme amb els seus seguidors serà el que cada xarxa social permeti als perfils corporatius. D’aquesta manera, KAPTIVA informarà als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre la cursaó, i les seves activitats, serveis i events. En cap cas KAPTIVA farà ús de les dades obtingudes a través de les xarxes socials, a no ser que KAPTIVA hagués obtingut expressa i puntualment el consentiment i l’autorització de l’usuari pel seu tractament. En el cas que per la propia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, KAPTIVA l’aconsellerà en la mesura de les seves possibilitats.

EL SECRET PROFESSIONAL: LA CONFIDENCIALITAT

Totes les persones que conformen l’equip de KAPTIVA SPORTS SL i que intervinguin en la prestació dels serveis que dóna KAPTIVA als seus clientes, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que s’accedeixi per raó de la seva feina. La informació subministrada pel client tindrà sempre la consideració de confidencial, sense que se’n pugui fer cap altre ús que no sigui pels serveis contractats. Per tant, KAPTIVA SPORTS SL s’obliga a no divulgar ni comunicar informació sobre els interessos dels clients, pressupostos i contractes signats, ni qualsevol altre informació que faci referencia a aquests.

NORMATIVA Y JURISDICCIÓ

Les condicions d’ús d’aquesta Web es regulen per la llei española. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el català. Les parts acorden la submissió als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol altre jurisdicció que els correspongui.